Search toggle

Huishoudelijk reglement

 Simpel en respectvol :)

  • Ken zelf je grenzen en gedraag je netjes naar andere spotters & omwonenden. Als het nodig is, spreken elkaar aan op gedrag. We respecteren we elkaar ten aller tijden en staan we open voor elkaars mening.

  • Schone omgeving: wie wil dat nu niet? Je wilt zelf graag ook op een schone plek staan, daarom laat de spot netjes en schoon achter. En bezorg je zo een glimlach op het gezicht van de Spotter die na je komt.

  • We zijn er voor iedere Spotter. Iedereen mag verblijven op onze Spots. Uiteraard als dit niet in strijd is met onze reglementen, algemene voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.

  • We respecteren elkaar en zorgen samen dat ieders verblijf prettig verloopt.

Huishoudelijk reglement van UrbanCamperSpot

Bij UrbanCamperSpot zijn de algemene voorwaarden voor toeristische plaatsen van toepassing.

Daarnaast hanteren wij in aanvulling op de algemene voorwaarden voor toeristische plaatsen dit ‘Huishoudelijk reglement UrbanCamperSpot‘

Artikel 1: ‘Campers only’
1.1.Algemeen
UrbanCamperSpot is uitsluitend en exclusief bestemd voor het verblijf en het overnachten met een camper. Andere vormen van verblijfsrecreatie, zoals bijvoorbeeld met een toercaravan, of vouwwagen, e.d., zijn op ons terrein niet toegestaan. Met het oog hierop is op het camperpark een wegsleepregeling van toepassing.

Artikel 2: Overeenkomst
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een toegangscode door het enkele feit van het gebruik van het camperpark. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt of is gemaakt van het camperpark, zal bepalend zijn het feit dat de recreant zich op het tot het camperpark behorende terrein bevindt of heeft bevonden.

Artikel 3: toegang en betalen, aankomst en vertrek
3.1. Toegang
De ondernemer is gerechtigd aan enig recreant en/of camper de toegang tot het camperpark te weigeren of te ontzeggen, indien de ondernemer dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, wenselijk acht.
3.2 Geldende regels openbare weg
De op het camperpark verblijvende campers dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als die op de openbare weg gelden voor campers ( geregistreerd kenteken, WA-verzekering, etc).
3.3 Ons camperpark is uitsluitend voor recreatieve doeleinden, andere doeleinden zijn alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van de ondernemer.


Artikel 4. Betalen
4.1 UrbanCamperSpot is geautomatiseerd. Wij maken beperkt gebruik van een receptie. Iedere recreant is verplicht zichzelf en zijn mede-recreanten bij aankomst in te checken bij de betaalautomaat of via de website www.urbancamperspot.com ( selfservice check-in ). Dit inchecken is mede verplicht in verband met onze verplichting om een gastenregister bij te houden, zodat bij calamiteiten aan hulpdiensten aangetoond kan worden hoeveel personen op het terrein aanwezig ( kunnen ) zijn.
4.2 Indien bij controle geconstateerd wordt dat er recreanten, mede-recreanten of derden op de camperplaats overnachten, zonder dat ze vooraf zijn aangemeld bij de ondernemer, dan wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder restitutie van reeds betaalde verblijfskosten en/of andere reeds betaalde diensten.
4.3 Bij de betaalautomaat of via de website kunt u aangeven hoe lang u op ons camperpark wenst te verblijven en van welke diensten u gebruikt wenst te maken. Als u zich heeft ingecheckt kunt u aan het einde van dit proces betalen met uw pinpas of creditcard. Of als u gereserveerd heeft, heeft u alles waarschijnlijk al voldaan.
4.3 Het is geenszins toegestaan om langer te verblijven dan de overeengekomen duur van het verblijf. Indien de recreant en/of mede-recreanten en/of de camper behorende tot de recreant in overtreding is, zal de ondernemer met onmiddellijk ingang  verplichten het camperpark (na betaling) te verlaten. Daarnaast dient de overtreder dient extra verbleven duur plus een administratieve vergoeding van €25,- te voldoen. Deze dient per direct, voor verlaten van het camperpark, via www.urbancamperspot.com of via de afgeproken betaalmethode met de eigenaren, voldaan te worden. Daaropvolgend zal de vertrekpoort geopend worden en kan de recreant en/of mede-recreanten en/of camper het camperpark verlaten.

Het is om veiligheidsredenen heeft betalen in contanten niet de voorkeur.

Artikel 5. Aankomst
Inchecken is het gehele jaar mogelijk. De reguliere tijd voor aankomst is 13:00 uur of op basis van beschikbaarheid.

Artikel 6. Vertrek
6.1 Op de dag van vertrek dient uw camperplaats uiterlijk te zijn verlaten op het tijdstip waar op uw betaalde verblijf afloopt, dit is 12:00 uur. In overleg langer mogelijk indien de plek niet gereserveerd is. Indien u niet op tijd vertrokken bent zal de slagboom bij de uitgang niet meer zijn te openen met uw toegangscode. U dient dan een bijbetaling te doen bij de uitrit- of via onze website.
6.2 Bij vervroegd vertrek, bij annulering of verwijdering vindt geen restitutie van het reeds betaalde stageld voor de camperplaats.

Artikel 7: Camperplaats
7.1 Per camperplaats mag maximaal 1 camper verblijven.
7.2 Wij verzoeken u vriendelijk op de camperplaatsen niet onnodig met de camper te manoeuvreren teneinde eventuele schade aan het terrein zoveel mogelijk te voorkomen.
7.3 Het is verboden uw afvalwater en/of toilet op of bij de camperplaats te lozen.
7.4 De recreant is verplicht om zijn camperplaats tijdens zijn verblijf schoon te houden. De camperplaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
7.5 Camper met een hoger maximaal toelaatbaar gewicht dan 5000Kg zijn niet toegestaan op onze camperparken7.6 Gezien de variatie aan camperplekken op onze camperplaatsen dienen de aanwijzingen van personeel opgevolgd te worden, niet elk type camper kan geplaatst worden op elke camperplek.

Artikel 8: Verkeer
8.1 Op elk terrein van UrbanCamperSpot zijn de ( Nederlandse ) wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van het camperpark dient de recreant zich conform de bepalingen van de wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het reglement verkeersregels en verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, ook als de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de recreant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en/of ongelukken.
8.2 De recreant is voorts verplicht aanwijzingen van de ondernemer op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer bij de camperplaats niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
8.3 Campers moeten stapvoets ( = max. 5 km/uur) rijden op het camperpark en rekening houden met andere recreanten.

Artikel 9: Rust
9.1 Luidruchtig gedrag, bijvoorbeeld in groepen is niet toegestaan.
9.2 Wij verwachten van onze gasten een normaal en redelijk gebruik van onze spots, kortom tussen 22:00 uur en 08:00 uur is het stil op onze spots.
9.3 Het gebruik van sterke geluidsbronnen is verboden. Buiten de bovengenoemde uren is het gebruik van radio, tv, muziekinstrumenten of andere geluid overbrengende toestellen toegestaan, mits u geen overlast of hinder bezorgt.

Artikel 10: Open vuur
10.1 Het is absoluut verboden om open vuur te maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten e.d. zijn niet toegestaan.
10.2 Barbecueën op gas of elektrisch is toegestaan, mits dit op een veilige wijze gebeurt en minimaal 50 cm boven het gras, zodat het gras niet verbrandt. Andere recreanten mogen geen overlast van het barbecueën ondervinden.
10.3 U dient zelf een brandblusser, water, zand of andere vlamdovende middelen bij u te hebben tijdens het barbecueën.

Artikel 11: Afval
11.1 U dient uw camperplaats vrij te houden van afval.
11.2 Uw huisvuil dient gescheiden gedeponeerd te worden in de containers welke bij het watertappunt onder het afdak staan ( denk aan het milieu )
11.3 Het legen van toiletten is niet toegestaan. En strikt verboden, wij handhaven hier strikt op. Bij overtreding wordt de toegang tot de spot per direct ontzegd en dient u een boete van 80 euro te betalen voor het laten schoonmaken van de locatie.
11.4 Het is verboden om zwerfafval en of sigaretten op het camperpark achter te laten.

Artikel 12: Huisdieren
12.1 Huisdieren mogen geen overlast voor andere recreanten veroorzaken en dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn.
12.2 Huisdieren mogen niet in de camper alleen achter gelaten worden.
12.3 Huisdieren kunnen op het camperpark worden uitgelaten. Uitwerpselen – zowel op het camperpark als daarbuiten – dient u zelf direct op te ruimen en in een gesloten zakje in de containers ten behoeve van het huisvuil te deponeren.

Artikel 13: tekortkomingen
1. Toerekenbare tekortkoming
13.1 Indien de recreant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, op hem rust, is de recreant gehouden aan de ondernemer alle schade te vergoeden, door deze geleden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.
13.2 Indien de ondernemer genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de recreant te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de recreant, is de recreant verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de ondernemer te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.
13.3 De ondernemer is ten allen tijde gerechtigd de camper onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang niet al hetgeen aan de ondernemer, hetzij op de grond van de overeenkomst, hetzij uit andere hoofde van de recreant te vorderen heeft, is voldaan.
13.4 Wegsleepregeling. Bij de camperparken van UrbanCamperSpot zijn alleen campers toegestaan. Indien de recreant enig ander kampeermiddel dan een camper, zoals bijvoorbeeld een caravan, tent of vouwwagen, op het camperpark heeft achtergelaten, zal de ondernemer het achtergelaten kampeermiddel direct van het camperpark kunnen (laten) verwijderen en elders kunnen laten opslaan of stallen. Deze verwijdering kan eventueel zonder voorafgaand mondeling en/of schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de ondernemer daartoe plaatsvinden. De ondernemer zal de kosten van verwijdering, tijdelijke opslag en/of stalling en eventuele boetes bij de recreant in rekening brengen. Er vindt in zo’n geval ook geen restitutie van eventueel betaald stageld voor de camperplaats plaats.

Indien de recreant binnen 3 maanden na verwijdering het kampeermiddel nog niet heeft opgehaald, is de ondernemer is alsdan slechts gehouden aan de recreant te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd stageld voor de camperplaats, de eventuele boetes en de kosten van de ondernemer in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het kampeermiddel.

Indien het verschuldigde stageld voor de camperplaats, eventuele boetes en de kosten van de ondernemer hoger zijn dan de opbrengst van het kampeermiddel , dient de recreant al deze extra kosten te voldoen aan de ondernemer.

2. Niet-toerekenbare tekortkoming
Een tekortkoming kan de ondernemer niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de recreant niet meer van de ondernemer kan worden verlangd.

Artikel 14: Algemeen
14.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De ondernemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor inbraak, diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de recreant. De recreant dient in geval van afwezigheid zijn camper goed af te sluiten en preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en of diefstal.
De ondernemer aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de recreant, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de voorzieningen op het camperpark, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de ondernemer en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van dit huishoudelijk reglement word uitgesloten. Onder ‘ recreant ’ worden hier ook mederecreanten en derden verstaan.
14.2 De recreant is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn mederecreanten is veroorzaakt. Schade door de recreant veroorzaakt aan het camperpark of de voorzieningen op het camperpark of daarbij behorende apparatuur en/of installaties, dient direct te worden gemeld bij de ondernemer en dient ter plaatse te worden vergoed, dan wel dient door de recreant te worden vergoed nadat door de ondernemer een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3.
14.3 De ondernemer aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de voorziening van het camperpark of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de ondernemer op het camperpark worden aangeboden, tenzij de recreant kan aantonen dat er sprake is van schuld van de ondernemer.

Artikel 15:
15.1. Conversie
Voor zover enig beding in de tussen de ondernemer en de recreant gesloten overeenkomst waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Huishoudelijk Reglement, nietig is .c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter word gehonoreerd c.q. aanvaard dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Domicilie
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of dit Huishoudelijk Reglement, dienen te worden gezonden naar:

UrbanCamperSpot
De Muy 335
2134 XJ Hoofddorp

Dan wel naar een nader door de ondernemer aan te geven adres.

Artikel 16. Regels en omgangsvormen

Iedere recreant, mederecreant en/of derde is verplicht zich aan de regels van dit Huishoudelijk Reglement te houden en algemeen geldende omgangsvormen in acht te nemen. Bij overtreding van deze regels kunnen wij de overeenkomst met u – en zonder restitutie van reeds betaalde diensten – opzeggen en de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen.

Artikel 17. Klachten en suggesties
Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid bij UrbanCamerSpot zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunnen er bij u toch klachten ontstaan of heeft u wellicht zelf ideeën of suggesties hoe zaken misschien beter kunnen. Meldt uw eventuele klacht of idee het liefst zo snel mogelijk bij de ondernemer. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, klaag dan niet bij uw mede-recreanten, maar kom er mee naar de ondernemer.

Artikel 18. Onvoorziene zaken
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet mocht voorzien, is het aan de ondernemer voorbehouden om aanvullende maatregelen te treffen of beslissingen te nemen.

Het is aan de ondernemer voorbehouden om eventuele uitzonderingen op deze regels toe te staan. Voor alle niet benoemde zaken, hanteren wij de algemene voorwaarden van de HiswaRecron.
Tenslotte; In geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u ons telefonisch bereiken via 0031 (0)6 20 90 44 46
 

 


versie 1.0 @ augustus 2022