Algemene voorwaarden

  Simpel en duidelijk!

Misschien niet het leukste maar wij vinden het wel belangrijk. Om onze Spots te kunnen gebruiken, maken we graag van tevoren afspraken. Onze voorwaarden zijn bedoeld dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Wij verzorgen een mooie Spot om te verblijven, jij houdt je aan de regels die verbonden zijn aan onze Spots. Iedereen blij!
 
Zijn we het onverhoopt toch een keer niet met elkaar eens, proberen we er samen uit te komen. En onze algemene voorwaarden zorgen dat we duidelijk hebben wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.
 
Met jouw (online) boeking, tijdens je verblijf of tijdens interactie met ons, ga je akkoord met onderstaande beschreven voorwaarden. Zo simpel en duidelijk kan het zijn!

Algemene voorwaarden van UrbanCamperSpot

Artikel 1: Definities

De ondernemer: UrbanCamperSpot

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mede recreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven als overige personen.

Derden: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Kampeermiddel : Camper.

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats en de voorzieningen van UrbanCamperSpot
Huisregels: van toepassing het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.
Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking. Laatst genoemde krijgt daarmee het recht om daarop een camper en aangegeven personen te plaatsen. Deze overeenkomst is van kracht op moment dat de bevestiging en betaling is voltooid. Reserveringen zonder betaling kunnen door de ondernemer zonder reden van opgaaf worden geannuleerd, welke schriftelijk worden bevestigd.
De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mede recreanten en/of derden, die hem bezoeken, de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Betaling
De recreant dient de betaling in Euro's te verrichten.
Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het totaal bedrag kan ook ter plekke voldaan worden, indien men niet heeft gereserveerd.

Artikel 4: Gebruik door derden
Gebruik door derden van de Camper en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Wet en regelgeving
De recreant zorgt er ten alle tijden voor dat de door hem geplaatste camper , zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel kunnen worden gesteld.
LPG installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het wegverkeer.

Artikel 6: Onderhoud en aanleg
De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de eventuele voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
Het is de recreant niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen,  struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade, daarvoor is de ondernemer verzekerd.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
De recreant is aansprakelijk voor storingen in de gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mede- recreant(en) en /of derden kan worden toegerekend.
De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 8: Klachten
Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en blijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet mee tevreden zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9: Reserveren, boeken & annuleren
Je kan bij ons reserveren via ons reserveringsformulier. De boeking is compleet wanneer de betaling is gedaan. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen waardoor de boeking geannuleerd moet worden. Dan kan dat. Wij hanteren de volgende algemene annuleringsvoorwaarden:
* Annuleringen meer dan 3 maanden voor aankomstdatum een restitutie van 50%
* Annuleringen tussen 1 en 3 maanden voor aankomstdatum een restitutie van 25%
* Annuleringen binnen 1 maand voor aankomstdatum geen restitutie.
Uit coulance kunnen we de mogelijkheid bieden om je boeking in overleg naar een ander moment te verplaatsen mits beschikbaarheid voldoende is, aanvullende kosten bij andere tarieven worden berekend. Geen restitutie mogelijk. Neem contact op per e-mail of telefonisch. We komen er samen uit !

Voor alle niet benoemde zaken, hanteren wij  de algemene voorwaarden van de HiswaRecron (toeristische plaatsen.
Tenslotte; In geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u ons telefonisch bereiken via 0031 (0)6 20 90 44 46

 


versie 3.0 @ augustus 2024